Në këtë Trajnim do të përvetësoni njohuri praktike:

📍Si të hartosh dhe implementosh një sistem HACCP.
📍Parimet e ISO 22000 mbi Sigurinë Ushqimore dhe implementimi i tyre.
📍Baza ligjore Europiane dhe ajo Shqiptare mbi Sigurinë e Ushqimit, normat dhe kërkesat e cilësisë.
📍Vlerësimi i riskut në Industrinë Ushqimore dhe rëndësia e monitorimit.
📍Kërkesat mbi kontrollin e brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë.

Fillon: 16 Qershor

Kohëzgjatja: 5 javë

Shpërndaje këtë Njoftim, Zgjidhni platformën tuaj!