Çfarë do të përfitoni:

•Prokurimi Publik në Institucionet e Administratës Publike dhe në sektorin privat.
• Marrëveshja Kuadër.
• Rregullat e Prokurimit Publik, praktikat më të mira në këtë fushë.
•Terminologjia, konceptet, parimet ligjore që rregullojnë proçedurat e Prokurimit
Publik.
• Procedurat e Prokurimit  Publik në kuadrin e Legjislacionit shqiptar
të Prokurimit Publik.
• Përditësimi me ndryshimet e Ligjit të Prokurimeve.
• Përgatitja e Dosjes së Tenderit.
• Rëndësia e kritereve për kualifikim dhe kritereve për vlerësim në
një procedurë prokurimi.
• Procedurat  e  rishikimit të Prokurimit  Publik.
• Ligjshmëria e veprimeve në procedurat e  Prokurimit Publik.

Fillon në 18 Maj.

Shpërndaje këtë Njoftim, Zgjidhni platformën tuaj!