Detajet e Trajnimit

Disponueshmëria:

Në cdo periudhë

Qëllimi

Të ofrojë informacion profesional dhe praktik mbi rregullat dhe procedurat e parashikuara për kushtet e sigurisë dhe shëndetit në punë, që duhet të respektojnë punëdhënësit dhe punëmarrësit.

Objektivat

  Njohja me:

 • detyrimet e përgjithshme për rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë;
 • rreziqet qe lidhen me vendin e punes;
 • rregullat, proçedurat dhe dokumentacionin që duhet të ndiqet dhe plotësohet mbi sigurinë dhe shëndetin në punë;
 • rregullat e parashikuara në ligjin 10237/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”; (iv) masat mbrojtëse individuale për mbrojtjen shoqërore të punës, si dhe për kushtet e sigurisë dhe shëndetit në punë;
 • dokumentacionin që duhet të përpunojnë punëdhënësit për ngritjen dhe funksionimin e Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë;
 • aftësitë, kriteret dhe dokumentacionin që duhet të plotësohet për personat dhe shërbimet e specializuara për sigurinë dhe shëndetin në punë.
 • institutin e ankimit ndaj një akti të inspektorit të punës dhe procedurat në bazë të të cilave ai duhet të ushtrohet.

Përfituesit

 • Punonjës të të gjitha niveleve në administratën publike dhe private.
 • Punëdhënës dhe punëmarrës.

Shpërndaje këtë Trajnim, Zgjidhni platformën tuaj!