Detajet e Trajnimit

Disponueshmëria:

Në cdo periudhë

Qëllimi

Rritja e nivelit të njohurive, aftësive dhe kompetencave të specialistëve në fushën e Prokurimit Publik në Administratën Publike dhe Sektorin Privat.

Objektivat

Njohuri të zgjeruara, të avancuara dhe të konsoliduara për Prokurimin e mallrave e shërbimeve, specifikat e kontratave të prokurimeve dhe zbatimi e tyre.

Programi

 • Prokurimi Publik në Institucionet e Administratës Publike dhe në sektorin privat.
 • Marrëveshja Kuadër.
 • Rregullat e Prokurimit Publik, praktikat më të mira në këtë fushë.
 • Terminologjia, konceptet, parimet ligjore që rregullojnë proçedurat e Prokurimit Publik.
 • Procedurat e Prokurimit Publik në kuadrin e Legjislacionit shqiptar të Prokurimit Publik.
 • Përditësimi me ndryshimet e Ligjit të Prokurimeve.
 • Përgatitja e Dosjes së Tenderit.
 • Rëndësia e kritereve për kualifikim dhe kritereve për vlerësim në një procedurë prokurimi.
 • Procedurat e rishikimit të Prokurimit Publik.
 • Ligjshmëria e veprimeve në procedurat e Prokurimit Publik.

Përfituesit

 • Inxhinierë IT.
 • Nëpunës të administratës publike me eksperiencë në procesin e Prokurimit qe janë të interesuar per te zgjeruar dhe perditësuar njohuritë e tyre në këtë fushë.
 • Ekonomistë, financierë, juristë ne sektorin publik dhe privat.
 • Përfaqësues të shoqërive tregtare ose administratorë të tyre.
 • Drejtues biznesesh.
 • Studentë të Programit MSc. & MA Profesional (profili Admin.Biznesi, Ekonomik, Financë, Juridik).

Shpërndaje këtë Trajnim, Zgjidhni platformën tuaj!

Trajnime të Tjera