📌𝘕ë 𝘬ë𝘵ë 𝘛𝘳𝘢𝘫𝘯𝘪𝘮 𝘥𝘰 𝘵ë 𝘱ë𝘳𝘷𝘦𝘵ë𝘴𝘰𝘯𝘪:

📍Si të hartosh dhe implementosh një sistem HACCP.
📍Parimet e ISO 22000 mbi Sigurinë Ushqimore dhe implementimi i tyre.
📍Baza ligjore Europiane dhe ajo Shqiptare mbi Sigurinë e Ushqimit, normat dhe kërkesat e cilësisë.
📍Vlerësimi i riskut në Industrinë Ushqimore dhe rëndësia e monitorimit.
📍Kërkesat mbi kontrollin e brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë.

📍𝐓𝐫𝐚𝐣𝐧𝐞𝐫𝐞 :
𝐍𝐚𝐢𝐦𝐞 𝐁𝐨𝐫𝐨𝐯𝐚, 𝐄𝐯𝐞𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐇𝐚𝐬𝐚.

📍𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭ë 𝐞 𝐧𝐣𝐨𝐡𝐮𝐫 𝐍𝐝ë𝐫𝐤𝐨𝐦𝐛ë𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭.

📍Fillon dt. 15 Shtator.
📍Ora 17:30

Shpërndaje këtë Njoftim, Zgjidhni platformën tuaj!